.ןייטשנסייו יגולותימה םלצה ידי-לע המלוצ הנומתה
.תינמרגב בתכנש ריש םג הנומתל ףריצ אוה
:ישפוח םוגרתב רישה םכינפל

ןודאה ,םיילגר לודג ,ידת
ןולקשאב החונמהמ הנהנ
המיד אוצמל ומצע ,דדב
...אצמ ותוא ןייטשנסייו ךא


:קלוק ידט םע תורוד לצנרפו תידא לש םירשקה לע דוע
.לואפ ויחא םעו ידט םע דחי ותודליב רפסה תיבל ךלה לצנרפ *
םש בשי קוידב ,םסרופמה קניפ הפקל וסנכנו םילשוריב ורקיב לצנרפו תידא גוזהשכ*
.םיבושח םיחרוא תרבחב ידט
!ךתלעמ דוה - ןוצלב רמאו הדיק דק וילא שגינ לצנרפ
...יל קש - תיאניווב ךויחב ביגה ידט

:םיחרואה רפס ךותמ